Vedtekter

HISTORIKK

KS-Vestfold laget vedtektene til kontoret i 1996. Av vedtektene framgår at kontoret drives som et prosjektkontor fram til 01.07.98. Kontorets prosjekttid ble utvidet til juni 2000. Vedtektene ble stående uendret fram til 25.02.2000, De ble da gjort permanente med noen få endringer. Siste endring ble foretatt  på generalforsamling 21.05.01

1. KONTORETS NAVN, ADRESSE, VIRKEOMRÅDE OG ORGANISASJONSFORM

1.1 Kontorets navn;               Opplæringskontoret for offentlig sektor i Vestfold

1.2 Adresse;                           TØNSBERG

1.3 Virkeområde;                   Vestfold fylke

1.4 Organisajonsform;            Forening 

2. FORMÅL

2.1 Opplæringskontoret skal være et samarbeids- og serviceorgan for medlemsbedriftene  og  ha overordnet ansvar for planlegging og koordinering av fagopplæringen for disse. Se for øvrig  punkt 6.6.

3. MEDLEMMER

3.1 Medlemmer i opplæringskontoret er primært  kommuner og fylkeskommunen.  I vedtektene er disse benevnt medlemsbedrifter.

3.2 Dersom en medlemsbedrift ønsker å avvikle sitt medlemskap i opplæringskontoret, er oppsigelsesfristen 1 år. Ansvaret for inngåtte lærekontrakter må imidlertid oppfylles, eller overføres til andre i samråd med opplæringskontoret og yrkesopplæringsnemnda.

3.3 Styret kan bestemme at virksomheter utenom fylkeskommunen og kommunene kan bli brukere av opplæringskontoret. Daglig leder gis fullmakt  til å avgjøre hvem disse er.

4. GENERALFORSAMLING

4.1 Styret i KS Vestfold utgjør generalforsamling

4.2 Generalforsamlingen skal behandle:

 • Beretning
 • Regnskap
 • Godkjenne låneopptak
 • Oppnevne 4 representanter til styret for opplæringskontoret
 • Oppnevne revisor
 • Fastsette styrets honorar
 • Bestemme andel av tilskudd til Opplæringskontoret

4.3 Generalforsamling skal holdes innen utgangen av april hvert år. Innkalling til generalforsamling skal skje senest tre uker før dato.

5. STYRET

5.1 Opplæringskontoret ledes av et styre på 7 medlemmer med varamedlemmer, hvorav det skal være en representant for lærlingene som skal være oppnevnt av og blant lærlingene samt to representanter for de tilsattes organisasjoner, oppnevnt  av organisasjonene selv.

5.2 Funksjonstiden er 2 år av gangen. Styret er beslutningsdyktige når leder eller nestleder og minst 2 styremedlemmer er tilstede. Styreleder har dobbeltstemme ved vedtak der stemmetallet er likt.

5.3 Styret skal sammenkalles når 3 eller flere av styrets medlemmer krever det.

5.4 Styret skal:

 • Gjøre avtale om daglig ledelse av kontoret, herunder tilsetting av personell og fastsetting av lønn.
 • Gi nødvendige fullmakter til daglig leder
 • Godkjenne budsjett innen årsskifte
 • Behandle  regnskap for kontoret
 • Utarbeide årsberetning
 • Bestemme hvilke fag opplæringskontoret skal søke godkjenning for

6. OPPLÆRINGSKONTORETS VIRKSOMHET

6.1 Opplæringskontoret skal være et serviceorgan for medlemsbedriftene og planlegge, koordinere og følge fagopplæringen for disse etter gjeldene lover og forskrifter.

6.2  Opplæringskontoret er styrets sekretariat og skal drive kontoret etter de retningslinjer og fullmakter som styret fastsetter. Bl.a. å forberede og innkalle til styremøter, utarbeide budsjetter og andre administrative oppgaver styret pålegger.

6.3 Besørge rekruttering av lærlinger, og orientere om behovet for tilgang på lærlinger innenfor de forskjellige fagområder etter melding fra medlemsbedriftene.

6.4 Kontoret skal sørge for at det blir opprettet lærekontrakter. Opplæringskontoret tegner lærekontrakt med lærlingene på vegne av kommunene. Det skal utarbeides en opplæringsplan for hver lærling, i samarbeid med medlemsbedriftene. På forhånd må kontoret avtale med medlemsbedriftene hvordan læretiden eventuelt skal fordeles mellom dem.

6.5 Kontoret må ha en god kontakt med medlemsbedriftenes ansvarlige ledere, faglige ledere og lærlingene.

6.6 Kontoret kontrollerer at lærlingene får opplæring i samsvar med læreplanene og sørge for at lærlingene fremstilles til fag/ svenneprøve jf § - 4-4 i forskrift om opplæringskontor.

6.7 Opplæringskontoret skal formidle informasjon og drive kontaktskapende virksomhet og andre faglige aktiviteter etter medlemsbedriftenes behov. 

7. MEDLEMBEDRIFTENE

7.1 Medlemsbedriftene skal fylle krav og vilkår etter Opplæringslova

7.2 Bedriftene har gjennom avtaler det fulle arbeidsgiveransvaret 

7.3 Den medlemsbedrift som vil være hovedarbeidsplass for lærlingen, tegner en

      tidsavgrenset (2 år) arbeidsavtale med lærlingen.

7.4  Medlemsbedrift og Opplæringskontor undertegner en opplærlingsavtale som forplikter

      begge parter gjennom opplæringa. Avtalen legges ved hver enkelt lærekontrakt. 

8.  ADMINISTRASJON

8.1 Opplæringskontoret skal ha en administrativ leder. Lederen skal på vegne av kontoret opprette lærekontrakter. Styret er daglig leders nærmeste overordnede.

9.  ØKONOMI

9.1 Medlemsbedriftene betaler en prosentvis andel av ”tilskuddene til bedrifter som tar inn lærlinger” til Opplæringskontorets drift. Det er generalforsamlingen som til en hver tid bestemmer den prosentvise andelen.

10. OPPLØSNING

10.1 Nedleggelse av opplæringskontoret kan bare vedtas av generalforsamlingen (ordinært eller ekstraordinært) ved kvalifisert flertall. ( 2/3 flertall)

10.2 Ved oppløsning av opplæringskontoret tilbakeføres overskudd og fond til medlemsbedriftene etter en fordelingsnøkkel der snittet av antall ansatte lærlinger de to  siste årene bestemmer fordelingen.

10.3  Den enkelte kommune/virksomhet som har arbeidsavtale med lærling/lærekandidat må overta ansvaret for lærling/lærekandidat og inngå lærekontrakt/opplæringskontrakt med aktuelle kandidater.     

11. IKRAFTTREDELSE

11.1 Disse vedtekter trer i kraft fra 01.06.03

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.